ព័ត៌មានជាតិ Feb 07, 2023 | 09:30 AM

រយៈពេល១សប្ដាហ៍ខាងមុខនេះ កម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយ

image

ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា​ ​ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើ​ឱ្យ​តំបន់ទំនាបកណ្តាល​ ​មានសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេក្នុងករណីបើមានភ្លៀង​ ​ក៏ស្ថិតក្នុង​ម្រិ​ពីខ្សោយទៅតិចតួច​ ​ដោយអន្លើតែប៉ុណ្ណោះ

ចំពោះតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេខណៈសីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មានពី​ ​​-​អង្សាសេ​ ​ដោយឡែកតំបន់មាត់សមុទ្រ​ ​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មានពី​ ​​-​​ ​អង្សាសេក្នុងករណីបើមានភ្លៀងក៏ស្ថិតក្នុង​ម្រិ​ពីខ្សោយ​ ​ទៅតិចតួចដោយអន្លើ