អប់រំ Feb 15, 2023 | 15:24 PM

ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន ចំនួន៣ ពាន់កន្លែង

image

បើតាម​ ​ក្រសួងអប់រំ​ ​យុវជន​ ​និងកីឡា​ ​នៅក្នុងឆ្នាំនេះ​ ​ក្រសួងអប់រំ​ ​នឹងរៀបចំប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន​ ​គរុសិស្ស​ ​គរុនិស្សិត​ ​និងមន្ត្រីគ្រប់គ្រង​ ​រដ្ឋបាល​ ​សរុប​ ​​ ​​ ​កន្លែង​ ​ក្នុងនោះអង្គភាព​ ​គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈក្រោមឱវាទទីស្ដីការក្រសួង​ ​ចំនួន​ ​​ ​កន្លែង​ ​និងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនៃមន្ទីរអប់រំ​ ​យុវជន​ ​និងកីឡារាជធានី​ ​ខេត្ត​ ​ចំនួន​ ​​ ​​ ​កន្លែង​ ​តាមប្រភេទក្របខណ្ឌដូចក្នុងតារាងបែងចែកក្របខណ្ឌជូនភ្ជាប់

ជាមួយនឹងគ្នាក្រសួងក៏តម្រូវ​ឱ្យ​នេះ​ ​លោក​ ​លោកស្រីប្រធាន​ ​រៀបចំបញ្ជីប៉ុស្តិ៍សាលារៀនដែលមានតម្រូវការចាំបាច់​ ​ដោយមានទម្រង់បញ្ជី​ប៉ុស្ត៍​សាលារៀន​(​បីទម្រង់​ ​បញ្ជីប៉ុស្តិ៍វិទ្យាល័យ​ ​បញ្ជីប៉ុស្តិ៍អនុវិទ្យាល័យ​ ​និងបញ្ជីប៉ុស្តិ៍​ ​សាលាបឋមសិក្សា​/​​ត្តេយ្យ​សិក្សា​)​ជូនភ្ជាប់​ ​ទៅតាមឯកទេស​ ​និងប្រភេទក្របខ័ណ្ឌនីមួយៗ​ ​ដើម្បីក្រសួងមានមូលដ្ឋាន​ ​រៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើស​ ​និង​ ​ផ្តល់ទៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកមុនដំណាច់ខែមីនា​ ​ឆ្នាំខាងមុខនេះ