មេរៀនសង្គម Feb 23, 2023 | 13:48 PM

ក្រសួងសុខាភិបាលជូនដំណឹងពីជំងឺផ្ដាសាយបក្សី H5N1 កើតលើមនុស្សម្នាក់នៅកម្ពុជា