មេរៀនសង្គម Jan 17, 2023 | 14:32 PM

ក្រសួងការងារប្រកាសពីការបញ្ជូនពលករជាង១ពាន់នាក់ទៅប្រទេសកូរ៉េដើម្បីធ្វើការផ្នែកកសិកម្ម